چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۵۰:۲۹

اصلاح تاریخ تولد

آخرین بروز رسانی ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۸

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی

تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است .

تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود رااصلاح نماید.

‏هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

۱- اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲ – اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال .

۴ – قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

مدارک موردنیاز :

۱ – درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص .

۲ – ارائه اصل شناسنامه عکس دار  .

۳ – یک قطعه عکس جدید .

۴ – اصل حکم رشد برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال که شخصا” مراجعه می نمایند .

۵ – اصل مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

۶ – فیش واریزی مطابق تعرفه جاری .

نحوه مراجعه و چگونگی اقدام :

۱ – متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید .

۲ – تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی) ابلاغ خواهد شد .

۳ – درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمسیون تشخیص سن حاضر شود .

۴ – در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمسیون تسلیم نماید .

۵ – کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.

۶ – تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.

۷ – تصمیم کمیسیون تشخیص به متقاضی (خواهان ) ابلاغ می شود.

۸ – درصورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .

۹ – اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی متقاضی خواهد بود.

فرم درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن

نظرسنجی خدمت


-A
+A


میزخدمت الکترونیک