چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۰:۴۴

تاریخچه ثبت احوال

آخرین بروز رسانی ۲۱ام, مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۶

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

بموجب قانون مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی ازطرف وزارت کشور اداره سجل احوال تاسیس شد

که وابسته به اداره کل آمار وثبت احوال بود ومتعاقب آن به اداره کل احصائیه وسجل احوال تغییرنام داده ومستقلاً

شروع به کار نمودودرهمین راستا ثبت احوال استان کرمان که تابع سازمان ثبت احوال کشور بوده واز لحاظ تشکیلات

دولت وابسته به وزارت کشور می باشد درسال ۱۳۰۶ درکرمان تحت عنوان اداره سجل احوال در یکی از میادین اصلی

شهر کرمان ایجاد گردید و آقای مهدی سام از اداره فرهنگ کرمان بعنوان مسئول آن منصوب شد .

 

درتاریخ ۱۳۰۶/۰۶/۲ با صدور اولین شناسنامه برای حضرت حجت الاسلام آقای میرزا علی محمد هروی فرزند مرحوم

آقا محمدرضا متولد ۱۲۵۶ فعالیت خودرا رسماً آغاز نمود، شایان ذکر است قبل از تاسیس ثبت احوال،وقایع حیاتی

از جمله ولادت براساس روش معمول ،اهمیت اعتقادات مذهبی وسنت های رایج با نگارش نام وتاریخ قمری وشمسی

ولادت مولوددر ظهر جلد کتب مذهبی وعرفانی از جمله قرآن مجید ، دیوان حافظ به عمل می آمد وازافراد متوفی نیز

جز نام وتاریخ وفات آنها که برروی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثرثبتی مشاهده نمی گردید.

به مرورزمان وبا افزایش جمعیت استقرار ادارات ثبت احوال شهرستان وبخش در استان کرمان افزایش یافت بگونه ای

که درحال حاضر(سال ۱۳۸۹)اداره کل ثبت احوال استان با ۲۵ اداره ویک نمایندگی درسطح استان براساس وظائف

محوله مشغول ارائه خدمات می باشد.

کلمات کلیدی » اداره ثبت احوال کرمان ،اداره کل ثبت احوال استان کرمان،تاریخچه ثبت احوال


-A
+A


میزخدمت الکترونیک